Algemene Voorwaarden van Edith’s Sieraden, gevestigd te Eelde
Geldig vanaf 1 april 2015

1. Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Edith’s Sieraden en op iedere tussen Edith’s Sieraden en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Edith’s Sieraden. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Edith’s Sieraden behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Edith’s Sieraden erkend.

1.4 Edith’s Sieraden garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering :

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Edith’s Sieraden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Edith’s Sieraden zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Edith’s Sieraden geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen:

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht:

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Edith’s Sieraden. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3 Terugzending van de producten dient te geschieden in een goede en afgesloten verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.4 Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Edith’s Sieraden zicht het recht om waardevermindering te berekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Edith’s Sieraden binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient de inhoud van de retourzending volledig te zijn), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of verpakkingskosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde exclusief de verzendkosten van de geretourneerde zaken terugbetaald. De kosten van het retourneren zijn voor de afnemer.

5. Gegevensbeheer:

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Edith’s Sieraden, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Edith’s Sieraden.
Edith’s Sieraden houdt zich aan de privacy wetgeving.

5.2 Edith’s Sieraden respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Edith’s Sieraden maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit:

6.1 Edith’s Sieraden staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de totstandkoming van de overeenkomst.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken binnen 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Edith’s Sieraden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in een goede en afgesloten verpakking (inclusief producten).
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Edith’s Sieraden gegrond worden bevonden, zal Edith’s Sieraden de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Edith’s Sieraden bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Edith’s Sieraden) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Edith’s Sieraden gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Edith’s Sieraden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Edith’s Sieraden is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of onzorgvuldigheid.

7. Aanbiedingen:

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Edith’s Sieraden zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Edith’s Sieraden uitsluitend nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Edith’s Sieraden gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Edith’s Sieraden kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst:

8.1 De overeenkomst tussen Edith’s Sierden en u komt tot stand op het moment nadat u:
a. een bestelling heeft geplaatst op de website van Edith’s Sieraden door het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Edith’s Sieraden;
b. na controle van het bestelformulier op de juistheid van de daarin vermelde gegevens op de knop "Bestellen" heeft geklikt op de website van Edith’s Sieraden en nadat Edith’s Sieraden uw bestelling heeft geaccepteerd.
Nadat Edith’s Sieraden uw bestelling heeft geaccepteerd ontvangt u zo spoedig mogelijk  bericht.
Dit bericht bevat de volgende informatie:
- een omschrijving van het product dat door u gekocht is;
- de prijs van het product;
- de verzend- en verpakkingskosten;
- BTW 21%
- uw naam en afleveradres;
- het ordernummer van de overeenkomst;
- de wijze van verzenden;
- de wijze van betalen.

8.2 Edith’s Sieraden behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties:

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, prijzen, afbeeldingen van producten, etc. op de internetsite van Edith’s Sieraden gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht:

10.1 Edith’s Sieraden is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Edith’s Sieraden alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Edith’s Sieraden behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Edith’s Sieraden gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Edith’s Sieraden bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid:

11.1 Edith’s Sieraden is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan producten of andere accessoires door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud:

12.1 Eigendom van alle door Edith’s Sieraden aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij Edith’s Sieraden zolang de afnemer de vorderingen van Edith’s Sieraden uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter:

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Edith’s Sieraden en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Assen kennis, tenzij Edith’s Sieraden er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Verzending:

14.1 Bezorging via Postnl of DHL Parcel.

Briervenbuspost tot en met € 4,50 wordt bezorgd door Postnl of DHL Parcel.
Als de verzendkosten voor brievenbuspost € 4,50 zijn ontvangt u een track en trace code via de mail na verzending.

Pakketten met track en trace code worden door DHL Parcel bezorgd.
De track en trace code ontvangt u automatisch via de mail na verzending.


Edith's Sieraden heeft geen invloed op eventuele vertragingvermissingbeschadiging of foutieve sortering/bezorging van de postzending.

© 2015 - 2024 Edith's Sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel